Contes et légendes : Tôti et Zagriyin

Dernière mise à jour le jeudi 10 novembre 2005


Zagriyin tchou fè fil !

Pour la version française, cliquer ici

Cété an tan lontan, lontan, lontan.

An tan tala, Bon Diè té ka décenn' assou la tè pou oué koumannyè lé zannimo kè-i té kréé té ka viv'.

An jou, i décidé descenn' oué toute bèt à zel, zozio, pou félicité yo paskè yo té ka viv bien, dans lentent', sans janmin goumin. I té telman kontan : i invité yo tout' en ciel pou an gran festin.

Pannan Bon Dié té ka palé, Tôti, kaché an ba an fèy' tenn' tou sa-ï té ka di. Lè Bon Dié pati, et déklaré kon sa :

- Ki sa, Bon Dié ka baille en fet' et mwem pa invité ? Sé kimafouti é sa ! Si mwen pa monté an ciel tou, nom mwen sé pa Tôti !

I koumansé pa mandé cé zozio-a ki té ka paré kô-yo, ti brin plim' pou collé en lè cô-ï mé pèson' pa té lé ouè Tôti pass' Tôti té ni tro lèd' mannyè.

- Ou pa an zozio : ou pa invité. Mwen pani plim' ba-ou !

Mé Tôti té malin. An douss, i ranmassé tout' vié plim' ki té ka trinnin et collé en lè cô-ï, en lè zécal-li. I collé dè zel en ba pat' li et i attend' tout bèt' a zel pren lenvol é i pati dèyè yo : flap ! flap !

Mi bel fèt an ciel, mi ! Té ni bon bouè, bon mangé. Epi tout' plim-li, pèson pa rikonnet' Tôti ki mangé, boué an lo boué et koumansé fè malélivé. I koumansé pa rigolé fô, rakonté vié blag', roulé en ba tab' é i koumanssé ped plim, zel, tout sa ki té collé en lè cô-ï.

Lè lè-a rivé pou ridescenn' assou la tè, tout' zozio pren' la vol, sans manké rimècié Bon Dié pou bel jounin-là yo passé. Yo tout' ouè Tôti ki té ka pléré pass i paté sa ridescenn':

- A compè Tôti, ou pa tro alala ! Byen fèt' ba-ou ! Ou rivé monté, mé sé pa mwen ki ka-ï fè-ou descenn'. Débrouyé kô-ou Compè !

Tôti ki té pè Bon Dié ouè-ï, mété cô-ï ka pléré, ka gémi :

- Ki mannyè an ké fè pou descen' assou la tè. Bon Dié kèye pini mwen si y oué mwen ici-a.

An vié Zagriyin ki té ka vive la, ten' Tôti ka pléré. Sa fè-ï la penn' é i décidé édé Tôti descenn'.

- Mé kouman ou ké fè, mandé-ï Tôti.

- Pa okipé-ou : mwen kèye fè-ou rivé an ba. An sel bagaille mwen ka mandé-ou, sé pa brinin trop'.

Et i maré Tôti épi en fil' et i koumancé fè-ï descenn. Tôti ka descenn, i ka descenn é Tôti koumancé senti ko-ï bien é mété-ï ka chanté :

Papillon, bèt a zel,
Colibri, bèt a plim.

Mé, dépi an moman i ka songé : ola Zagriyin ka pren tou sa fil ?

I touné tè-li é i oué ke sé an fess' Zagriyin fil-la ka sôti.

E i mété kô-ï a ri tou fô : kiââ, kiââ, kiââ !

- Compè Tôti, ou bien gué aprésen, hein. Sa ki ka fè-ou ri kon sa ? mandé-ï Zagriyin

- Sé pa ayen, réponn' Tôti é i rikoumancé chanté :

Tou fô : Papillon, bèt a zel,
Tou ba : Zagriyin tchou fè fil !
Tou fô : Colibri, bèt a plim',
Tou ba : Zagriyin tchou fè fil !

Mé a fos' chanté é ri, Tôti oublié kô-ï é i mété-ï ka chanté tou fô :

Papillon, bèt a zel,
Zagriyin tchou fè fil !
Colibri, bèt a plim',
Zagriyin tchou fè fil !

Zagriyin tenn' sa Tôti ka chanté é, lamèmm, i rété filé fil. Lè Tôti senti i paka descenn' enkô, i lévé tèt-li é zié-ï tombé en ta Zagriyin é i comprenn' sa ki té kèye rivé-ï.

- Ah, sé kon sa, di Zagriyin. An ka fè-ou descenn é sé sa ou ka chanté, sacré ti désôdiè, ti malélivé !

Et i finmé fess-li pak : fil-la kassé tak !

Tôti chapé descenn', tchou pou tèt'. Tôti koumansé krié :

- Tiré roch', mété paille ; tiré roch', mété paille.

Tôti rivé assou la tè Bon Dié-a, BO ! I pété zécal-li assou an roch la riviè é zécal-li ki té lisse avan anni fen' en plisyè môsso.

Dépi jou-tala, tout' jénérassion tôti ki vini assou la tè apré-ï ni zécal-yo fenn' kon sa.

 

[Haut de page] [Retour page contes] [Page d'accueil]