Contes et légendes

 


Crapaulade

Pour la version française, cliquer ici

An jou, an jèn ti missié Crapo ki té ka prom'nin ko-ï, ouè an bel ti Manzé Zandoli ki té ka mangé an corrossol mi. Yan bel ti manzèl zandoli, dan ! Ti têt'-li té fin', la ké-ï long', tou sa épi an bel ti coulè vèt. Crapo pa té ni assé zié pou té gadé-ï.

Crapo pa fè ni yon, ni dé. I déviré lan méson manman-ï é i déclaré konsa ke sé épi Manzè Zandoli kè i té lé mayé.

Manman Crapo mété min an tèt'. Mé mon fils, ou ka vini fou. Ou lé mayé épi Manzè Zandoli ? Sa ki ka rivé-ou, an ? Cé pa an madam' pou-ou. Cé épi an ti Manzè Crapo pou mayé. Kité Manzè Zandoli pou an missié Zandoli.

Crapo pa kouté manman-ï. I senti ko-ï assé gran pou fè zafèye tou sel é i alé ouè Manzé Zandoli. Crapo di-ï tou sa i té ka risenti pou-li é i mandé-ï mayé.

An moune ki té bien surpri cété Manzé Zandoli. I di-ï konsa :

- Ou sav Crapo, moune pa ka mayé kon sa. Foc ou monté ménage-nou avan tout chose, achté tab, chèz, bifé, li, lanmoi, récho, lamp' suspensoi, tou sa ki fo nou.

Crapo, konten di ouè ke Manzè Zandoli pa baille do, ékri tou sa en lè en papié é répon' :

- Pa inkiété ko-ou, ti doudou, mwen ké achté tou sa ba-ou.

- Mwen ni en ti case, mété tou sa adan, é lè tout' bagaille ké la, nou ké mayé.

Crapo koumensé travail', fè det' pou achté tout sa ki fo.

Dé moi pli ta, lè i fini, i alé chèché Manzé Zandoli pou mayé. Mé Manzé Zandoli déklaré :

- Ah, Missié Crapo. Nou péké pé mayé jodi-a pass mwen fè en promess : jou mayé-mwen, mwen douet poté en couronne flè d'oranger é cé fiancé mwem mèm ki douèt' allé chèché-ï a Gran-riviè.

Crapo pati vent' a tè.

I té a pèn' disparèt, Manzè Zandoli kriyé Missié Zandoli, Zandoli-a-gro-majol, fiancé-ï ki té kaché pa loin é ensem', yo chayé tou sa Crapo té mété en ti case-la, é yo disparèt, pèson pa save pa ki bô.

Lè Crapo ritouné, las', kouvè épi la poussiè i chèché Manzé Zandoli toupatout. Lè i ouè case-la vide, i paté lé kouè zié-ï. I touvé en mosso papié koté Manzé Zandoli té maké :

Adié ti Crapo couillon.

Crapo tounin an lè ko-ï mèm é i tombé, bap ! a tè-a. Tout' ko-ï koumensé rédi é an lo gro bouton pété assou tout la pô-ï ki changé coulè. Sé manman-ï, ki tenn' sa ki té ka passé, ki touvé-ï a tè-a ka bat', press' mô.

I poté gaçon-ï lan méson-ï é i baille boué tout' kalité ditè. Mé Crapo rété lontan malad', oui !

Piti a piti i koumensé aille mié é an jou i té guéri. Mé la pô-ï ki té lisse avan rété lèd épi an lo make bouton, lade.

An jou, Crapo renkontré an ti Manzè Crapo é yo mayé. Lè Man Crapo vini enceinte é i accouché, tout cé iche-la té lade kon papa yo.

Cé dépi jou ta la, toute jénérassion crapo vini lade. Et lè moune lé palé di crapo, yo ka an ni di : crapaulade.

 

[Haut de page] [Retour page contes] [Page d'accueil]